Rechtsanwaltkanzlei Kutschke


 

Để đảm bảo sự tư vấn và xử lý các vấn đề pháp lý của Ngài được trôi chẩy, xin đề nghị Ngài đaoloát các tài liệu sau đây xuống. Các tài liệu đó Ngài cũng có thể gửi cho tôi theo đường bưu điện một cách dễ dàng. Đề nghị Ngài hay gọi điện thoại cho văn phòng chúng tôi theo số điện thoại +49 30 28 44 900 1, ba Leppert.

Ngài có thể gửi cho tôi theo số Fax +49 30 28 44 900 2 , hay gửi qua đường e-Mail theo địa chỉ: .

Bản nắm bắt thân chủ
Bản nắm bắt thân chủ phục vụ cho việc thống kê các dữ liệu của Ngài và phụ chương hồ sơ được thực hiện thông qua văn phòng thư ký của tôi. Tất nhiên việc xử lý các dữ liệu riêng của Ngài chỉ được thực hiện trong khuôn khổ của  qui định về các mục tiêu của hợp đồng uỷ thác.

Sự uỷ quyền
Sự uỷ quyền được cần đến là để chứng minh cho phía thứ ba về sự thay mặt Ngài trước Toà án, hay sự thay mặt Ngài ngoài phạm trù của Toà án.